Drážďanskou cenu lyriky na podporu současné básnické tvorby vypisuje a uděluje primátor zemského hlavního města Drážďan každý druhý rok.

Uchazečky a uchazeči žijící v Evropě a píšící v němčině nebo češtině mohou být navrženi do soutěže nakladatelstvími, vydavateli a redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy a literárními sdruženími. Vítány jsou rovněž vlastní přihlášky jednotlivců. Předpokladem pro účast v soutěži jsou minimálně tři předchozí autorovy publikace — a to buď knižní (i v rámci antologií), v literárním časopise, anebo online na vybraných literárních platformách (Lyrikline, poetenladen, fixpoetry; Dobrá adresa, Nedělní chvilka poezie, Literární.cz, Almanach Wagon, Herberk anebo Texty). Publikování v těchto médiích musí být doloženo. Publikace vlastním nákladem nejsou akceptovány.

Přihlášky do soutěže se přijímají do 30. června 2017.

Uchazeči zašlou nejméně šest a nejvíce deset vlastních básní v šesti vyhotoveních, psaných na stroji nebo na počítači, a svoji stručnou bio- a bibliografii s aktuální adresou. Jelikož se jedná o anonymizované výběrové řízení, jež probíhá ve dvou kolech, nesmí být na jednotlivých exemplářích soutěžních textů uvedeno jméno autorky/-a. Místo něj se na všech výtiscích a na všech stranách soutěžního příspěvku používá autorem zvolené heslo, které se uvádí též na oddělené stránce s bio- a bibliografií.

Jury prvního kola je obsazena českými a německy mluvícími porotci, kteří vybírají ze všech zaslaných příspěvků ve svém mateřském jazyce do 30. září 2017 až pět kandidátek či kandidátů. Jména autorek/-ů se porotě prvního kola neoznamují, tato porota tudíž vybírá bez ohledu na identitu osoby.

Veškeré zaslané texty nominovaných básnířek/básníků budou následně přeloženy do druhého jazyka renomovanými literárními překladatelkami a překladateli, aby je dostala k dispozici hlavní porota, která je též zastoupena dvojjazyčně.

Nominované autorky a nominovaní autoři budou pozváni na podzim 2018 do Drážďan na soutěžní čtení. Tam představí hlavní porotě i publiku vybrané texty ze svých příspěvků v cca 10minutovém bloku. Udělení ceny se koná den nato po zasedání hlavní poroty. Uchazečky a uchazeči musí být připraveni vystoupit v případě nominace před publikem v Drážďanech a zúčastnit se třídenního rámcového programu: čtení, workshopů a společné aktivity. Veškeré s tímto programem spojené náklady uhradí organizátor.

 

Přihlášky do soutěže o Drážďanskou cenu lyriky je třeba podat klasickou poštou (nedoporučeně!) do 30. června 2017 na adresu:

Literaturhaus Villa Augustin

paní Andrea O’Brien

Förderverein für das Erich Kästner Museum/Dresdner Literaturbüro e.V.

Antonstraße 1, 01097 Dresden

Tel. +49 (0)351 804 50 87

 

 

Důležité!

Na přihlášky e-mailem nebo faxem se nebere zřetel. Z kapacitních důvodů nemůžeme potvrdit převzetí zásilky ani vyzvednout na poště zásilky doporučené. Zprávy obdrží jen nominovaní. Přihlášené texty nebudou zasílány zpět. Právní cesta je vyloučena.

Informace o nominovaných budou zveřejněné od 1. října 2017 na internetových stránkách organizátora (www.literaturhaus-dresden.de). Jméno vítězky či vítěze se po předání ceny zveřejní též na internetových stránkách organizátora (www.literaturhaus-dresden.de) i v tisku.