Obchodní podmínky

1. Obecná ujednání

 1. 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi předplatitelem časopisu HOST a dodavatelem časopisu HOST.
 2. 1.2. Předplatitel je fyzická nebo právnická osoba, která s dodavatelem objednávkou a úhradou uzavřela smlouvu o předplatném a doručování časopisu HOST (dále jen předplatitel).
 3. 1.3 Dodavatel časopisu HOST je Spolek přátel vydávání časopisu HOST IČO: 48514853, se sídlem: Radlas 5, 602 00 Brno, zapsaný u MV ČR pod čj. L 4156 vedený u Krajského soudu v Brně (dále jen: dodavatel), na uvedené adrese je i sídlo redakce časopisu.
 4. 1.4. Přímé předplatné je předplatné sjednané přímo u dodavatele, pro doručení jen v rámci území České republiky. Na předplatné časopisu sjednané u jiných společností nebo k doručení do zahraničí se tyto obchodní podmínky nevztahují.
 5. 1.5. Cena časopisu pro přímé předplatné se řídí platným ceníkem a je konečná včetně 10% DPH, zahrnuje veškeré náklady na výrobu, balení i doručení. Ceník předplatného časopisu je zveřejněn na internetových stránkách casopishost.cz a v případě změny i v časopise HOST.
 6. 1.6. Přímé předplatné je předplatné na dobu určitou. Předplatit lze časopis vždy jen do konce předplatného období uvedeného v aktuálním ceníku. K prodloužení předplatného může dojít další úhradou až po vyhlášení nové ceny časopisu na další předplatné období.
 7. 1.7. Pro kontakt s předplatitelem dodavatel zřídil:
  - vyhrazenou telefonickou linku 775 995 695, které jsou v provozu v pracovních dnech od 9 do 16 hodin,
  - e-mailovou adresu objednavky@casopishost.cz,
  - formulář na webových stránkách casopishost.cz pro objednání předplatného.

Objednání přímého předplatného

 1. 2.1. Objednávka musí obsahovat úplnou doručitelnou adresu na území České republiky, dále od kdy, do kdy a v jakém počtu kusů má být časopis zasílán; případně fakturační údaje, pokud je faktura vyžadována.
 2. 2.2. Dodavatel na základě objednávky zašle předplatiteli vyplněnou složenku k úhradě, nebo údaje pro úhradu převodem.
 3. 2.3. Objednání s úhradou je možné provést i složenkou typu C zaslanou na adresu dodavatele nebo osobně na adrese dodavatele nebo na akcích s účastí časopisu HOST.
 4. 2.4. Objednávka předplatného časopisu určeného jako dárek musí obsahovat kromě adresy k doručování i adresu, na kterou bude zaslána složenka či podklady k platbě a dárkový certifikát.

3. Úhrada předplatného

 1. 3.1. Úhradou vzniká dodavateli povinnost a předplatiteli nárok na doručování časopisu na adresu uvedenou v objednávce.
 2. 3.2. Úhradu může předplatitel provést:
  - převodem na účet dodavatele č. 1346783369/0800 vedený u České spořitelny a.s. (dále jen účet dodavatele), při tomto způsobu platby musí předplatitel uvést vždy variabilní a specifický symbol platby, nebo celé jméno a adresu předplatitele,
  - dodavatelem předvyplněnou složenkou typu A na účet dodavatele,
  - platební kartou na webu casopishost.cz,
  - společně s objednáním viz bod 2.3. těchto podmínek.
 3. 3.3. Úhradu předplatného je nutné pro včasné doručování časopisu provést s dostatečným předstihem:
  - u běžného kalendářního měsíce je nutné uhradit předplatné nejpozději do 15 dne předcházejícího měsíce, na který je časopis určen,
  - u předplatného začínajícího lednem je nutné pro dřívější termín expedice uhradit předplatné nejpozději do konce listopadu předchozího roku.
 4. 3.4. Za termín uhrazení předplatného se považuje den připsání úhrady na účet dodavatele, nebo termín provedení hotovostní platby dodavateli.
 5. 3.5. Při opoždění platby právo na doručení objednaného časopisu nezaniká. Dodavatel zašle objednané číslo časopisu dodatečně v nejbližším expedičním termínu, jako doposílku viz bod 4.2.
 6. 3.6. Pokud předplatitel uhradí částku nižší než je uvedena v objednávce a než odpovídá platnému ceníku, bude mu doručen pouze odpovídající počet vydání časopisu a případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a násobkem ceny časopisu k zaslání zůstane u dodavatele jako záloha na další předplatné.
 7. 3.7. Pokud předplatitel uhradí částku vyšší než je stanoveno v platném ceníku pro dané předplatné období, bude částka navíc považována za zálohu na další předplatné. Z této zálohy mu bude předplatné prodlouženo automaticky po vyhlášení nové ceny na další předplatné období.

4. Doručování časopisu HOST

 1. 4.1. Časopis je přímému předplatiteli doručován prostřednictvím České pošty a.s.
 2. 4.2. Termíny expedice.
  - Hlavní expedice probíhá do pěti pracovních dnů po vydání časopisu. Časopis nemá pevně dané datum vydání.
  - Náhradní expedice - tzv. doposílka, je expedována 1x měsíčně uprostřed mezidobí mezi termíny hlavní expedice ale její přesný termín není garantován.
 3. 4.3. V zájmu bezproblémového doručování má být předplatitel vybaven poštovní schránkou umožňující volné vložení časopisu o rozměru A4 (bez ohýbání) včetně případných dárků.
 4. 4.4. V případě změny doručovací adresy (stěhování, změna doručovací pošty aj.) je v zájmu předplatitele neprodlené oznámení této skutečnosti dodavateli, nejlépe na tel. lince 775 995 695. Změna je proveditelná vždy nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce, od nějž je změna požadována. Zároveň je v zájmu předplatitele oznámit co nejdříve dodavateli i skutečnost o případném nedoručení časopisu, aby mohl dodavatel včas sjednat nápravu.
 5. 4.5. V případě opakovaného vrácení časopisu zpět na adresu dodavatele s uvedením důvodu má dodavatel právo zasílání časopisu pozastavit až do doby vyřešení problému.
 6. 4.6. Pokud předplatitel v rámci předplatného objedná zároveň již vydaná čísla časopisu, obdrží je dodatečně, po úhradě v prvním řádném expedičním termínu dle bodu 4.2. těchto podmínek.

5. Reklamace

 1. 5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele z těchto důvodů:
  - nedodání předplaceného výtisku časopisu,
  - dodání neúplného, poškozeného nebo nekvalitně vyrobeného výtisku časopisu.
 2. 5.2. Reklamace u přímého předplatného přijímá výhradně dodavatel v redakci časopisu HOST, nejlépe na e-mail objednavky@casopishost.cz. Při uznání reklamace zašle dodavatel předplatiteli náhradní číslo v nejbližším možném expedičním termínu, v souladu s bodem 4.2. těchto podmínek.

6. Prodloužení smlouvy o přímém předplatném

 1. 6.1. Pro prodloužení předplatného dodavatel zasílá předplatiteli v předstihu informaci o možnostech prodloužení předplatného.

7. Předčasné ukončení předplatného a smlouvy o předplatném

 1. 7.1. Předplatné lze výjimečně ukončit i předčasně na základě výpovědi smlouvy ze strany předplatitele. Žádost musí být doručena písemně (nebo e-mailem) s uvedením stávající doručovací adresy a důvodem výpovědi. Výpověď musí být doručena nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce od něhož již nemá být časopis doručován.
 2. 7.2. V případě ukončení přímého předplatného výpovědí ze strany předplatitele vrátí dodavatel do 3 měsíců částku odpovídající ceně doposud nedoručených časopisů podle ceníku platného v době objednání, která bude dále snížena o manipulační poplatek ve výši 50,- Kč jako nezbytné výdaje na vrácení.

8. Ochrana dat

 1. 8.1. Rozsah shromažďovaných dat: Dodavatel shromažďuje pouze doručovací adresy jak fyzických tak právnických osob výhradně za účelem doručení časopisu. K těmto doručovacím adresám eviduje dále příchozí úhrady včetně jejich způsobu podle přidělených identifikačních čísel.
 2. 8.2. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů předplatitel uzavřením smlouvy o přímém předplatném souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do seznamu doručovacích adres předplatitelů.
 3. 8.3. Dodavatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje bude využívat výhradně za účelem doručování časopisu HOST a že nebudou poskytnuty jiným stranám za jakýmkoli účelem.

9. Závěrečná ustanovení

 1. 9.1. Smluvní vztah mezi předplatitelem a dodavatelem se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.
 2. 9.2. Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o změně či ukončení účinnosti těchto Obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny do té doby již uzavřené smlouvy o předplatném.
 3. 9.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019.