Běžný host a výstřední hostka

Úplně se nabízí, abychom první jazykovou glosu začali hostem a hostkou. Zatímco slovo host je běžné, známé a frekventované, výraz hostka v dnešní češtině běžný není. Vyskytuje se jen ojediněle a působí poněkud výstředně, a to i přes různé snahy používat slovo hostka v rámci genderově korektního vyjadřování. Proč se hostce nedaří proniknout do češtiny 21. století?

Nejspíš to bude proto, že slovo host řadíme mezi vespolná jména, tedy taková, která označují osobu bez rozlišení pohlaví, podobně jako třeba lenoch nebo sirotek. A u podobných jmen nemáme potřebu používat přechýlenou variantu. Přesto je zajímavé podívat se na oba výrazy podrobněji. Z jazykových dat můžeme leccos vyčíst, a protože britský lingvista John Rupert Firth jednou řekl, že slovo poznáš podle toho, s čím se spojuje, posvítíme si na hosta i na hostku.

Výhodou lingvistiky posledních padesáti let jsou jazykové korpusy, obrovské databáze textů, ve kterých jde snadno vyhledávat. Je to taková lingvistická laboratoř, ve které můžeme bádat a experimentovat s jazykem. O slovu host nám korpusová data prozradí, že nejfrekventovanějším slovním tvarem je hosté, což rodilého mluvčího nepřekvapí, ale cizincům, kteří se učí česky, to může pomoct, aby si ze třinácti možných forem slova host zapamatovali nejdřív tu nejužívanější.

foto: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 2005

foto: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 2005

Co se týče textů, slovo host se nejvíce vyskytuje v publicistice, a když se podíváme ještě detailněji, zjistíme, že je používané nejvíce v regionálním tisku a ve sportovních periodikách. Překvapilo vás to? Vysvětlení najdeme, když se podíváme na to, s čím se slovo host nejčastěji spojuje: jsou to výrazy vítaný, zvaný, pozvaný, zahraniční, vydavatelství, vzácný, čestný, pokoj, ale také poločasbranka. Slovní spojení časopis Host se objevuje také, ale v porovnání s výše uvedenými méně často. Data od roku 1998 do roku 2017 ukazují, že slovo host používáme pořád stejně často a má v češtině své stabilní místo.

Vzhledem k tomu, že slovo hostka se objevuje velmi zřídka (s nadsázkou by jeden mohl říct, že jeho výskyty hraničí se statistickou chybou), nevyčteme z dat zdaleka tolik věcí, přesto však do sebe všechny informace zapadají. Nejfrekventovanějším slovním tvarem je hostka a nejčastěji se vyskytuje v odborných textech, přesněji v populárně-naučných. A s výše uvedeným souvisejí i výrazy, se kterými se slovo hostka nejčastěji pojí: vážený, výrazslovo. Jazyková data tedy dokládají, že o hostce častěji píšeme, než že bychom toto slovo aktivně používali (a tato glosa je dalším takovým dokladem). Zatímco slovo host se objevuje i v mluvených projevech, mluvené korpusy slovo hostka nezaznamenávají. A tak když se v nějakém rozhovoru nebo na společenské události setkáte s oslovením hostka, hostky, bude to zcela jistě snaha o ozvláštnění a rozčeření diskusních vod.

Více se o výrazech hosthostka dočtete i zde. K analýze jazykových dat byl použit nástroj Slovo v kostce.

Autorka pracuje v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.